MR en OR


De school doet regelmatig een beroep op u als ouder. We zijn altijd zeer verheugd, wanneer blijkt dat er zoveel mensen tijd in hun school willen steken. Wanneer u tijd en zin heeft, dan kunt u zich altijd opgeven op school d.m.v. het invullen van de "hulpouderlijst".

Ouderraad
De ouderraad is actief bezig voor de school. Ze organiseert 1 keer per jaar een zakelijke ouderavond. Op deze avond worden de verslagen aan de ouders voorgelegd. Hierbij gaat het om een jaarverslag en een financieel verslag. Na het zakelijke gedeelte wordt er naar gestreefd een informatief gedeelte te organiseren. Alle ouders/verzorgers ontvangen tijdig een uitnodiging. Tot de taken van de ouderraad behoren:

- dagelijkse beheer en inning van de ouderbijdrage
- medewerking verlenen bij schoolfeesten
- organisatie in samenwerking met het team van de schoolreizen/schoolkamp
- organiseren van acties voor en rond de school
- aanspreekpunt voor ouders betreffende de taken van de ouderraad

De leden hebben voor 3 jaar zitting in de ouderraad, daardoor is er een jaarlijkse wisseling van de ouderraadsleden. Ouders die zitting willen nemen in de ouderraad zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij één van de ouderraadsleden of op school bij de directeur.

Medezeggenschapsraad
Het Hoeltien heeft een (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit 3 ouders en 3 personeelsleden, waarbij alle locaties evenredig zijn vertegenwoordigd. De directie is op uitnodiging bij de vergadering aanwezig, als adviseur en informant. Zij zijn bij toerbeurt aanwezig bij de vergaderingen. De MR vergadert over het schoolbeleid en de inrichting van de school. De onderwijskundige plannen worden in de MR besproken en ter instemming of advies voorgelegd. Er wordt bij toerbeurt vergaderd op de verschillende locaties van onze school.

Deelraad MR
Omdat veel onderwerpen specifiek voor de locaties gelden hebben we voor elk locatie een deelraad ingesteld. Daarin hebben de gekozen ledenen een extra ouder zitting. Zij vergaderen volgens planning en indien tussenrijds gewenst. Zij adviseren de afgevaardigde van MR-het hoelien inzake de standpunten in de GMR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle openbare scholen in de gemeente Hoogeveen. Alle medezeggenschapsraden worden hierin door 2 van haar leden vertegenwoordigd, namelijk één ouder en één personeelslid. De GMR vergadert over zaken die belangrijk zijn voor alle betrokken scholen in het algemeen.